HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - 14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER CA 92683
Trưa Chủ Nhật, 2:00 & Thứ Tư, 7:30 Tối - (714) 206-4320
  TỐI THỨ 4, HỌC KINH THÁNH 7:30 
  14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER, CA                                                                                          714.206.4320                                                                                       
            TRƯA CHỦ NHẬT 2:00 
               FRIDAY AT 7:30 PM
   TỐI THỨ 3, NHÓM CẦU NGUYỆN 8:00

mỤC SƯ  giáo sĩ -TRẦN HỒNG NHẬT

                            ELIZABETH TRẦN

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. II Cor5:17

"VÌ NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHƯNG TỎ BẰNG NĂNG LỰC CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LỜI NÓI" 

i CÔ-RINH-TÔ 4:20

"...Hễ đặt tay lên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ được lành." Mác 16:18b 

MISSIONARY PASTOR - DanielWinkowitsch

Chương Trình Hiện Tại

Giờ nhóm chính: 2:00- 4:00 Trưa, Chúa Nhật hằng tuần, Thứ 6: 7:30pm-9:00pm (Tiếng Anh)

Có lớp học kinh thánh cho nhi đồng và thiếu nhi và giữ trẻ em trong suốt giờ nhóm ngày Chủ Nhật

Sau giờ nhóm thì có thông công với nhau.


Ban Ngợi Khen và Thờ Phượng tập dợt: 4:30pm đến 7:00pm mỗi thứ Bảy
Nhóm học kinh thánh tại nhà: 7:30pm-9:00pm mỗi thứ Tư
 

Chương trình huấn luyện cầu nguyện chữa lành:
Lớp này đã hoàn thành khóa 1

Lớp giáo lý căn bản
Thời gian: 12:30pm đến 1:15pm mỗi Chủ Nhật
Hiện nay Hội Thánh đã có lớp giáo lý căn bản bằng tiếng Mỹ do Ms. Daniel giảng dạy

(sẽ mở khi có đủ người)

Chương trình cầu nguyện mỗi tuần:
Thời gian: 8:00pm đến 9:00pm mỗi tối thứ Ba


Chương trình phát thức ăn cộng tác với Hội Thánh Mỹ
Thời gian: 9:30 sáng thứ Sáu của tuần thứ 2 và thứ 3 mỗi tháng

và 6:30 tối Thứ Ba hàng tuần tại  nhà thờ.


Chương trình cầu nguyện chữa lành qua truyền hình và phát sóng trực
tiếp trên Internet: Chúng tôi đang làm việc với nhiều Đài Truyền Hình để thực hiện chương trình này.

Thông Tin Liên Lạc:

**Các mục sư gồm:

Ông Bà Mục sư Quản Nhiệm:

Trần Hồng Nhật & Liz Trần (714) 206 4320
Mục sư Thanh Niên: Daniel

**Nhân sự Hội Thánh:

Thủ quỹ Hội Thánh: cô Minh Phạm
Thư ký Hội Thánh: cô Trang Phan

Địa Chỉ Hội Thánh

14061 Chestnut St,

Westminster, CA 92683

Cell: (714)-206-4320

Email: HoiThanhNguonSong@Gmail.com

Website: HoiThanhNguonSong.Org

https://facebook.com/NguonSongChurch

https://facebook.com/NhatTran2011

https://youtube.com/NguonSongChurch

https://twitter.com/nguonsongchurch


Giờ Sinh Hoạt của Hội Thánh

Lễ Chính: 2:00 Trưa, Chủ Nhật

12h45 - 1h30 Chủ Nhât: Lớp Giáo Lý Căn Bản

7h Tối Thứ 3, Phát thức ăn, 8h-9h Cầu Nguyện

7h30 Tối Thứ 4, Nhóm học kinh thánh tại nhà

7h30 Tối - Thứ 6 - Nhóm Tiếng Anh 

4h30 chiều - 6h30: Thứ 7 - Tập Hát

Địa chỉ gửi thư

14061 Chestnut St, Westminster, CA 90680

Hội Thánh Nguồn Sống

Mục sư Trần Hồng Nhật & Elizabeth Tran

Website: thetransministry.com

Email: elizabethtran@usmissioins.org

          tranhongnhat2009@gmail.com


HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - THE SOURCE OF LIFE CHURCH

Copyright © 2013. All Rights Reserved.