HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - 14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER CA 92683
Trưa Chủ Nhật, 2:00 & Thứ Tư, 7:30 Tối - (714) 206-4320
  TỐI THỨ 4, HỌC KINH THÁNH 7:30 
  14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER, CA                                                                                          714.206.4320                                                                                       
            TRƯA CHỦ NHẬT 2:00 
               FRIDAY AT 7:30 PM
   TỐI THỨ 3, NHÓM CẦU NGUYỆN 8:00

mỤC SƯ  giáo sĩ -TRẦN HỒNG NHẬT

                            ELIZABETH TRẦN

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. II Cor5:17

"VÌ NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHƯNG TỎ BẰNG NĂNG LỰC CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LỜI NÓI" 

i CÔ-RINH-TÔ 4:20

"...Hễ đặt tay lên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ được lành." Mác 16:18b 

MISSIONARY PASTOR - DanielWinkowitsch

TÔI ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH BỆNH TẬT

Kính thưa quí vị sự chữa lành về bệnh tật chỉ là một phần nhỏ trong phúc âm của Chúa Giê-su. Lý do mà Chúa Ngài chữa lành vì Ngài yêu chúng ta và Ngài chứng minh rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Ngài là cho những kẻ tin vào danh Ngài (Giăng 1:12).

Và Nếu ai xưng đức chúa Giê-su ra, và lòng tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì người đó sẽ đươc cứu (Rô-ma 10:10)

Nhưng mục đích quan trọng của sự chữa lành để chúng ta biết đến Đấng chữa lành là ai, để thông qua đó chúng ta tin ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa để nhân được sư sống đời đời và trở nên con cái của Ngài, sống dưới sự che chở và chúc phước của Ngài.
Chúa Giê-su khẳng đinh rằng Ngài là đường đi, chân lý, và là sự sống, Ngoài Ngài ra không ai được đến cùng với Cha (Giăng 14:6)

Nếu quí vị muốn tiếp nhận Chúa ngày giờ này hãy cầu nguyện với Chúa bằng tấm lòng của mình như thế này "KÍNH LẠY CHÚA GIÊ-SU, CON CÁM ƠN NGÀI ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN, CHẾT CHO TỘI LỖI CỦA CON, HÔM NAY CON BẰNG LÒNG ĂN NĂN TỘI LỖI CỦA MÌNH, TỪ BỎ LỐI SỐNG CŨ, VÀ TIN NHẬN CHÚA, XIN CHÚA THA THỨ MỌI TỘI LỖI CON, RỬA SẠCH LÒNG CON, ĐI VÀO LÒNG CON VÀ CUỘC ĐỜI CON, BAN PHÁT ĐỨC THÁNH LINH CHO CON, BIẾN ĐỔI CON TRỞ THÀNH CON NGƯỜI MỚI, TỪ HÔM NAY CON XIN SỐNG CHO CHÚA, CON CẦU NGUYỆN NHỮNG ĐIỀU NÀY TRONG DANH CỨU CHÚA GIÊ-SU CHRIST. AMEN !!!"
Sau khi quí vị cầu nguyện như vậy , quí vị đã trở nên con cái của Ngài và hãy đến và sinh hoạt với Hội Thành để cho đức tin của quí vị được vững chắc và mỗi ngày quí vị kinh nghiệm thêm về Chúa.

HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - 14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER, CA 90680 - CELL (714)-206-4320 MỤC SƯ TRẦN HỒNG NHẬT

 

Địa Chỉ Hội Thánh

14061 Chestnut St,

Westminster, CA 92683

Cell: (714)-206-4320

Email: HoiThanhNguonSong@Gmail.com

Website: HoiThanhNguonSong.Org

https://facebook.com/NguonSongChurch

https://facebook.com/NhatTran2011

https://youtube.com/NguonSongChurch

https://twitter.com/nguonsongchurch


Giờ Sinh Hoạt của Hội Thánh

Lễ Chính: 2:00 Trưa, Chủ Nhật

12h45 - 1h30 Chủ Nhât: Lớp Giáo Lý Căn Bản

7h Tối Thứ 3, Phát thức ăn, 8h-9h Cầu Nguyện

7h30 Tối Thứ 4, Nhóm học kinh thánh tại nhà

7h30 Tối - Thứ 6 - Nhóm Tiếng Anh 

4h30 chiều - 6h30: Thứ 7 - Tập Hát

Địa chỉ gửi thư

14061 Chestnut St, Westminster, CA 90680

Hội Thánh Nguồn Sống

Mục sư Trần Hồng Nhật & Elizabeth Tran

Website: thetransministry.com

Email: elizabethtran@usmissioins.org

          tranhongnhat2009@gmail.com


HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - THE SOURCE OF LIFE CHURCH

Copyright © 2013. All Rights Reserved.