HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - 14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER CA 92683
Trưa Chủ Nhật, 2:00 & Thứ Tư, 7:30 Tối - (714) 206-4320
  TỐI THỨ 4, HỌC KINH THÁNH 7:30 
  14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER, CA                                                                                          714.206.4320                                                                                       
            TRƯA CHỦ NHẬT 2:00 
               FRIDAY AT 7:30 PM
   TỐI THỨ 3, NHÓM CẦU NGUYỆN 8:00

mỤC SƯ  giáo sĩ -TRẦN HỒNG NHẬT

                            ELIZABETH TRẦN

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. II Cor5:17

"VÌ NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHƯNG TỎ BẰNG NĂNG LỰC CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LỜI NÓI" 

i CÔ-RINH-TÔ 4:20

"...Hễ đặt tay lên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ được lành." Mác 16:18b 

MISSIONARY PASTOR - DanielWinkowitsch

 Nhật & Liz đến Little Sài Gòn vào cuối tháng 12/2010, sau khi con đầu lòng (Ruth Nhật-Xuân) chào đời được 2 tháng tại Boise, Idaho. Trước khi đến California chúng tôi đã sống ở Meridian, ID một năm, và đã đi khắp nơi trong miền Nam Idaho để xin ủng hộ cho việc mở mang hội thánh cho người Việt Nam tại Orange County, CA. Trong suốt thời gian ở California chúng tôi đã đi chia sẽ ở nhiều nơi trong miền Nam California để xin ủng hộ về mục vụ truyền giáo cho người Việt Nam tại Little Saigon, Cuối cùng thì sau gần 3 năm đi xin ủng hộ, nhiều người và nhiều Hội Thánh đã được sự cảm động của Chúa để giúp đở chúng tôi trong chức vụ hầu việc Chúa với cộng đồng Việt Nam tại Orange County, CA.

Với sự chỉ dẫn của Chúa, Hội Thánh Hisplace của mục sư Joe Furey đã giang rộng bàn tay chào đón chúng tôi như một đứa con tin thần và hội thánh Nguồn Sống ra đời dưới sự bảo trợ của His Place. Họ đã giúp chúng tôi về cơ sở vật chất và thủ tục pháp lý để thành lập một hội thánh.

Vào tuần lễ đầu tiên của tháng 8, nhằm ngày 4/8/13, chúng tôi đã có buổi nhóm đầu tiên gồm khoảng 60 người bao gồm khoảng 20 con chiên đang không có người chăn dắt, như một sự chuẩn bị sẳn cho chức vụ hầu việc Chúa của chúng tôi, Chúa đã mang họ vào hội thánh một cách "lạ kỳ" Và buổi nhóm được sự thăm viếng mạnh mẽ của Chúa, trong đó có 4 người dâng tấm lòng mình cho Chúa, nhiều người được Chúa chữa lành bệnh tật.

Sau gần hơn 2 tháng hoạt động hội thánh đã có ban điều hành và nhiều mục vụ để rao rảng lời Chúa vào trong cộng đồng nhằm mở rộng Vương quốc Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người đồng một lòng, một hướng đi cùng nhau làm việc vì mạng lệnh Chúa đã giao trước khi trở về trời "Hãy đi khắp nơi giảng Tin Lành cho mọi người..." Chúng tôi đã cậy ơn Chúa để giảng một Phúc Âm trọn vẹn ( Lấy danh Chúa mà trừ quỉ, chữa lành kẻ đau, công bố về Vương quốc ĐCT và sự trở lại của Chúa Giê-su).

 

Địa Chỉ Hội Thánh

14061 Chestnut St,

Westminster, CA 92683

Cell: (714)-206-4320

Email: HoiThanhNguonSong@Gmail.com

Website: HoiThanhNguonSong.Org

https://facebook.com/NguonSongChurch

https://facebook.com/NhatTran2011

https://youtube.com/NguonSongChurch

https://twitter.com/nguonsongchurch


Giờ Sinh Hoạt của Hội Thánh

Lễ Chính: 2:00 Trưa, Chủ Nhật

12h45 - 1h30 Chủ Nhât: Lớp Giáo Lý Căn Bản

7h Tối Thứ 3, Phát thức ăn, 8h-9h Cầu Nguyện

7h30 Tối Thứ 4, Nhóm học kinh thánh tại nhà

7h30 Tối - Thứ 6 - Nhóm Tiếng Anh 

4h30 chiều - 6h30: Thứ 7 - Tập Hát

Địa chỉ gửi thư

14061 Chestnut St, Westminster, CA 90680

Hội Thánh Nguồn Sống

Mục sư Trần Hồng Nhật & Elizabeth Tran

Website: thetransministry.com

Email: elizabethtran@usmissioins.org

          tranhongnhat2009@gmail.com


HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - THE SOURCE OF LIFE CHURCH

Copyright © 2013. All Rights Reserved.