HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - 14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER CA 92683
Trưa Chủ Nhật, 2:00 & Thứ Tư, 7:30 Tối - (714) 206-4320
  TỐI THỨ 4, HỌC KINH THÁNH 7:30 
  14061 CHESTNUT ST, WESTMINSTER, CA                                                                                          714.206.4320                                                                                       
            TRƯA CHỦ NHẬT 2:00 
               FRIDAY AT 7:30 PM
   TỐI THỨ 3, NHÓM CẦU NGUYỆN 8:00

mỤC SƯ  giáo sĩ -TRẦN HỒNG NHẬT

                            ELIZABETH TRẦN

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; 

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. II Cor5:17

"VÌ NƯỚC TRỜI ĐƯỢC CHƯNG TỎ BẰNG NĂNG LỰC CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG LỜI NÓI" 

i CÔ-RINH-TÔ 4:20

"...Hễ đặt tay lên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ được lành." Mác 16:18b 

MISSIONARY PASTOR - DanielWinkowitsch

THÔNG TIN CHO NGƯỜI MỚI

 

 

GIỜ THỜ PHƯỢNG - CHỦ NHẬT 2:00 TRƯA

HỌC KT TUẦN HOÀN, THỨ TƯ 7:30 TỐI

NHÓM THANH THIẾU NIÊN - THỨ SÁU 7:30PM

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH, TỐI THỨ 3, 8h00

Phát Thức Ăn, Tối Thứ 3, Lúc 6:30, Tại nhà thờ

14061 Chesnut St, Westminster, CA 92683

Điện Thoại 714-206-4320

 

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN CHỮA BỆNH

 

 

HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG

MỤC SƯ TRẦN HỒNG NHẬT

  ĐIỆN THOẠI +1 714.206.4320
 (ZALO, VIBER)

TRANHONGNHAT2009@GMAIL.COM

NGHE GIẢNG TRỰC TUYẾN TRÊN YOUTUBE

 

 

TẤT CẢ BÀI GIẢNG ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD LÊN YOUTUBE ĐỂ ANH CHỊ EM CÓ THỂ XEM LẠI

VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH BỆNH TẬT THÔNG QUA VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG

 

 

Địa Chỉ Hội Thánh

14061 Chestnut St,

Westminster, CA 92683

Cell: (714)-206-4320

Email: HoiThanhNguonSong@Gmail.com

Website: HoiThanhNguonSong.Org

https://facebook.com/NguonSongChurch

https://facebook.com/NhatTran2011

https://youtube.com/NguonSongChurch

https://twitter.com/nguonsongchurch


Giờ Sinh Hoạt của Hội Thánh

Lễ Chính: 2:00 Trưa, Chủ Nhật

12h45 - 1h30 Chủ Nhât: Lớp Giáo Lý Căn Bản

7h Tối Thứ 3, Phát thức ăn, 8h-9h Cầu Nguyện

7h30 Tối Thứ 4, Nhóm học kinh thánh tại nhà

7h30 Tối - Thứ 6 - Nhóm Tiếng Anh 

4h30 chiều - 6h30: Thứ 7 - Tập Hát

Địa chỉ gửi thư

14061 Chestnut St, Westminster, CA 90680

Hội Thánh Nguồn Sống

Mục sư Trần Hồng Nhật & Elizabeth Tran

Website: thetransministry.com

Email: elizabethtran@usmissioins.org

          tranhongnhat2009@gmail.com


HỘI THÁNH NGUỒN SỐNG - THE SOURCE OF LIFE CHURCH

Copyright © 2013. All Rights Reserved.